Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

16. Правосубектност: понятие и правосубектност на ФЛ

Делян Недев, По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си - Линк.

Стоян Ставру, Правото на живот на „неродените“ живи човешки организми и неговата наказателноправна защита - Линк.

Радослава Янкулова, Запрещението в практиката на европейските конституционни съдилища - Линк.

По повод сделките, с които непълнолетните разполагат с това, което са придобили с труда си

Изтегли pdf