Раздели

Препоръчителна библиография (в процес на допълване)

Календар

00. Въведение в семинарния курс

01. Какво е правото?

02. Позитивно и естествено право

03. Правото, погледнато като система

04. Правните семейства

05. Източниците на правото: Понятие.

06. Конституционни източници на правото

Основни нормативни актове и международни договори

Конспект - специалност "Социални дейности"

Онлайн-ресурси

07. Законови и подзаконови нормативни актове

8. Интегрираните източници на правото

09. Съдебни и недържавни източници на правото

10. Правни норми и правни принципи

Лекционни схеми

11. Юридически факти: Понятие и система

12. Юридически актове и правонарушения

13. Фактически състави. Нетипични ЮФ. Презумпции и фикции.

Инструкция за писане

Съвети за текстовото оформление на курсовите работи

Класически текстове

14. Субективните права

15. Юридически задължения. Правоотношения.

16. Правосубектност: понятие и правосубектност на ФЛ

17. Правосубектност на юридическите лица, държавата и международните организации

18. Правоприлагане и правораздаване

19. Тълкуване в правото

20. Доказване в правото

Онлайн-източници по История на българската държава и право

Лекция № 1. Въведение в курса + Понятието за правото

Лекция № 2. Източници на правото (Понятие. НА.)

Лекция № 3. Интегрирани и съдебни източници на правото

Лекция № 4. Системата на правото

Лекция № 5. Правни норми и правни принципи

Лекция № 6. Юридически факти - понятие и видове.

Лекция № 7. Юридически актове

Лекция № 8. Правонарушения

Писано за писането

Лекция № 9. Доказване. Презумпции и фикции.

Лекция № 10. Правоотношения и ЮОтговорност

Лекция № 11. Човешки права, субективни права и юридически задължения

Лекция № 12. Правни субекти. ФЛ.

Лекция № 13 Правосубектност на ЮЛ и на държавата

Лекция № 14. Механизъм на правното регулиране.

Лекция № 15. Юридическо тълкуване

Лекция № 16. Правотворчество и систематизация на правото

0. Въпросник по философия на правото

0. Обзор на лекционния курс

01. Какво е философията на правото

02. Естествено право

03. Позитивизъм - Реализъм - Критически теория за правото

04. Право и морал

05 Право и справедливост

07. Престъпление и наказание

08 Човешките права

Лекция 1 - Какво представлява правото?

Лекция 2 - Какво представлява държавата?

Лекция 3 - Конституционни основи на държавата

Лекция 4 - Йерархия на източниците на правото

Лекция 5 - Човешки права и субективни права

Лекция 6 - Субекти на правото и правосубектност

Конспект по Обща теория на правото

Право, език, юридическа лингвистика

ЗНА и УПЗНА

Езикът на нормативните актове

Юридически език и юридическо тълкуване

Вреди, причинени от дете

Мъчения и жестокост

Поставяне под запрещение

РКС за формата на държавата

За ясността на правото

Моралният език на правото

01 Характеристика на юридическия език

Виртуален учебник по Философия на правото - 19032020

06 Легалност. Понятие, разграничения, принципи