Категория / Семинарен курс по Обща теория на правото / Презентации - ОТП

17. Правосубектност на юридическите лица, държавата и международните организации

17. Презентация за правосубектността на ЮЛ, държавата, международните организации.

+ Допълнителна презентация за Юридическото представителство

Изтегли pdf

Изтегли pdf