Раздели / Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) | Лекции

Лекционни схеми

Лекция 1 - Какво представлява правото?

Лекция 2 - Какво представлява държавата?

Лекция 3 - Конституционни основи на държавата

Лекция 4 - Йерархия на източниците на правото

Лекция 5 - Човешки права и субективни права

Лекция 6 - Субекти на правото и правосубектност