Категория / Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) / Лекции

Лекционни схеми

Съдържание

1. Правото в системата на социалните норми. Структура на правната норма. Йерархия на правните източници.

2. Човек – Общество – Държава

3. Човешките права и основите на политическата система

4. Правонарушение. Видове правонарушения. Основи на борбата с правонарушенията.

5. Правни субекти и правосубектност. Статус на основните видове правни субекти.

6. Елементи на правосубектността на физическите лица.

7. Няколко думи за международното право (във връзка с правосубектността на международните организации).

8. Основни понятия на договорното право

Изтегли pdf