Раздели / Семинарен курс по Обща теория на правото

00. Въведение в семинарния курс

01. Какво е правото?

02. Позитивно и естествено право

03. Правото, погледнато като система

04. Правните семейства

05. Източниците на правото: Понятие.

06. Конституционни източници на правото

07. Законови и подзаконови нормативни актове

8. Интегрираните източници на правото

09. Съдебни и недържавни източници на правото

10. Правни норми и правни принципи

11. Юридически факти: Понятие и система

12. Юридически актове и правонарушения

13. Фактически състави. Нетипични ЮФ. Презумпции и фикции.

14. Субективните права

15. Юридически задължения. Правоотношения.

16. Правосубектност: понятие и правосубектност на ФЛ

17. Правосубектност на юридическите лица, държавата и международните организации

18. Правоприлагане и правораздаване

19. Тълкуване в правото

20. Доказване в правото