Категория / Основи на държавата и правото (лекции за неюридически специалности) / Лекции

Лекция 6 - Субекти на правото и правосубектност