Категория / Библиотека

Онлайн-ресурси

В този раздел на сайта ще публикувам статиите, достъпни онлайн, които носят общотеоретична насоченост или могат да бъдат полезни за целите на курса по ОТП:

 

 

 

 1. Вълчев, Даниел. Държавата като самия правен ред - Линк.
 2. Вълчев, Даниел - Правата на човека и съвременната държава - Линк.
 3. Вълчев, Даниел. Проблемът за държавата в традиционния юридически позитивизъм и в чистото учение за правото на Келзен - Линк.
 4. Вълчев, Даниел. Понятието държава и легитимирането на правния ред - Линк.
 5. Ганев, Венелин. Българското обичайно право и неговото отбелязване - Линк.
 6. Гройсман, Симеон. Етичните кодекси като източници на правото: общотеоретичен поглед към правната регулация чрез морални понятия - Линк.
 7. Гройсман, Симеон. Защо законите ни задължават? Сравнение между теориите за правната нормативност у Цеко Торбов и Ханс Келзен - Линк.
 8. Гройсман, Симеон. Наказателното право като защита на ценности - Линк.
 9. Гройсман, Симеон. Относно понятието "правен формализъм" - Линк.
 10. Данова, Надя. Фрагменти от историята на изграждането на правната култура при българите - Линк.
 11. Денков, Георги. Законът като източник на позитивното право - Линк.
 12. Денков, Георги. Легитимност, легалност и правовост на закона - Линк.
 13. Денков, Георги. Право и закон - Линк.
 14. Йеринг, Рудолф фон. Борбата за право - фрагменти, подбрани и преведени от Кристиан Таков - Линк.
 15. Киров, Стефан. Против абсолютическото схващане на върховната държавна власт - Линк.
 16. Киров, Яни. Кодификацията на правото през късната античност - Линк.
 17. Кристи, Нилс. Същност на наказанието - Линк.
 18. Матеева, Софка. Ценностите в правото и правото като ценност - Линк.
 19. Минков, Добри. Развитие и характер на законодателството в България - Линк.
 20. Новкиришка-Стоянова, Малина. Lex et ius. Римскоправната традиция и съвременното законодателство - Линк.
 21. Седларски, Теодор. Икономика и право: икономически анализ на възникването и ефектите на правните норми - Линк.
 22. Скалия, Антънин. Моллите на Запада: съдиите като морални арбитри - Линк.
 23. Станев, Добрин. Казусът „Антигона” или защо да се отнасяме сериозно към естественото право? - Линк.
 24. Сталев, Живко. Правораздаването и неговите видове - Линк.
 25. Сталев, Живко. Съдебната практика като източник на правото - Линк.
 26. Ташев, Р. Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на Българската конституция от 1991 г. - Линк.
 27. Топчийска, Деница. Социална Справедливост и върховенство на правото - Линк.
 28. Яновски, Борис Консултацията на Булгаро де Булгари относно правата на владетеля - Линк.