Категория / Библиотека / Библиография по Обща теория на правото

Препоръчителна библиография (в процес на допълване)

ОСНОВНИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ:

Вълчев, Д. Валидност и легитимност в правото, С.: Сиела, 2012.

Вълчев, Д. Лекции по обща теория на правото, Част 1., С.: Сиела, 2016.

Колев, Т. Теория на правото, С.: Сиела, 2015.

Ташев, Р. Обща теория на правото: Основни правни понятия, 4. изд., С.: Сиби, 2010.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА, ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С ОТДЕЛНИ ВЪПРОСИ:

Избираеми правни дисциплини. Книга първа: Философия, социология, Обща теория, под ред. на Георгиев, Вал., Таджер, В., Лазаров, К., С.: Сиела, 1998.

Милкова, Д. Обща теория на правото, С.: Албатрос, 2009.

Колев, Т. Теория на правотворческата дейност, С.: УИ Св. „Климент Охридски“, 2006.

Колев, Т. Теория на правораздавателната дейност: Т. I-VI, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011-2013.

Павлова, М. Гражданско право: Обща част. Второ преработено и допълнено издание. С.: Софи-Р, 2002.

Ташев, Р. Теория на правната система, С.: Сиби, 2007.

Ташев, Р. Теория на тълкуването, С.: Сиби, 2007.

Таджер, В. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял I. и II., С.:Наука и изкуство, 1972-1973.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА) ЛИТЕРАТУРА:

Бойчев, Г. Въведение в правото. Част Втора: Философия на правото, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2006.

Бойчев, Г. Курс по Обща теория на правото с увод в методологията на юриспруденцията, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010.

Бойчев, Г. Правова държава: Философскоправни аспекти. Второ доп. изд., С.: Юриспрес, 2003.

Бузов, В. Философия на правото и правна логика, Велико Търново: Абагар, 2010.

Гройсман, С. Право и морал: Проблемът за юридическата валидност в прочита на съвременния правен позитивизъм, С.: Сиела, 2017.

Дачев, Л. Юридически дискурс, Русе: Свида, 2004.

Дуоркин, Р. Да се отнасяме към правата сериозно [1977], С.: Критика и хуманизъм, 2003.

Кели, Дж. Кратка история на западната теория на правото, С.: Рива, 1998, достъпна онлайн - Линк.

Милкова, Д. Юридическа техника, С.: Сиби, 2002.

Михайлова, Мих. Право, равенство, справедливост, С.: УИ Кл. Охридски, 1990.

Петев, В. Основи на правната философия на XXI век, С.: Сиби, 2012.

Поповилиев, М. Нравственост, право и държава, ред. Бойчев, Г., С.: Юриспрес, 1993 (оригинално издание – Търново: Печатница на Х. Т. С. Фъртунов, 1900).

Радев, Д. Обща теория на правото, С.: Лик, 2008.

Радев, Д. Нормативната структура на правото, С.: Лик, 2008.

Сталев, Ж. Нормативната сила на фактическото, С.: Фенея, 2007.

Стоилов, Я. Държавната власт: правно-политически разграничения и съотношения, С.: Сиби, 2001.

Топчийска, Д. Върховенство на правото: Теоретични аспекти, София: Авангард прима, 2016.

Торбов, Ц. История и теория на правото. С.: Издателство на БАН, 1992.

Торбов, Ц. Изследвания върху критическата философия, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 1993.

Торбов, Ц. Основният принцип на правото: Право и справедливост, С.: Век-22, 1992.

Торбов, Ц. Философия на правото и юриспруденция, С.: Век 22, 1992.

Шаранкова, Ж. Юридическото мислене: произход, инструменти, действие. Курс лекции и упражнения, С.: Фенея, 2013.