Раздели / Обща теория на правото - АМВР

Лекция № 1. Въведение в курса + Понятието за правото

Лекция № 2. Източници на правото (Понятие. НА.)

Лекция № 3. Интегрирани и съдебни източници на правото

Лекция № 4. Системата на правото

Лекция № 5. Правни норми и правни принципи

Лекция № 6. Юридически факти - понятие и видове.

Лекция № 7. Юридически актове

Лекция № 8. Правонарушения

Лекция № 9. Доказване. Презумпции и фикции.

Лекция № 10. Правоотношения и ЮОтговорност

Лекция № 11. Човешки права, субективни права и юридически задължения

Лекция № 12. Правни субекти. ФЛ.

Лекция № 13 Правосубектност на ЮЛ и на държавата

Лекция № 14. Механизъм на правното регулиране.

Лекция № 15. Юридическо тълкуване

Лекция № 16. Правотворчество и систематизация на правото

Конспект по Обща теория на правото